Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

Oświadczenie Rady Światowej Federacji Luterańskiej na temat sprawiedliwości klimatycznej, 2014

16 czerwca 2014 r. Rada ŚFL przyjęła następujące publiczne oświadczenie:

 

Światowa Federacja Luterańska, wspólnota złożona z 72 mln luteran na całym świecie, traktuje wyzwanie obecnej i przyszłej zmiany klimatu z największą powagą. Zarówno z punktu widzenia naszej wiary w Boga jako Stwórcę, jak i z perspektywy sprawiedliwości i praw człowieka, zmiana klimatu jest sprawą, którą ludzie powinni pilnie zająć się w naszych czasach.

„Jako chrześcijanie nie żyjemy w rozpaczy i melancholii grobu, ale w świetle zmartwychwstałego Chrystusa. Nasza nadzieja na zmartwychwstanie opiera się na obietnicy odnowienia i przywrócenia dla całego Bożego Stworzenia, które daje nam energię, siłę i wytrwałość w obliczu przytłaczającego wyzwania. Dla nas ta obietnica to więcej niż abstrakcja.

Jest to wyzwanie, aby zaangażować się w inne postępowanie i służyć jako dłonie Boga w pracy nad uzdrowieniem zepsucia naszego zranionego świata” (Wspólne oświadczenie Kościoła Episkopalnego, Kościoła Szwecji i Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Ameryka (ELCA), maj 2013).

ŚFL wyraża wdzięczność za wieloletnie partnerstwo ze Światową Radą Kościołów (ŚRK) i ACT Alliance w trosce o stworzenie i współpracę na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

Niniejsze oświadczenie ma na celu:

Tło

Rok 2014 jest przełomowym rokiem w kształtowaniu ludzkiej reakcji na zmiany klimatyczne, rokiem, w którym ONZ określi skalę i ambicje traktatu o globalnym ociepleniu. W tym kontekście przywódcy religijni odgrywają ważną rolę w promowaniu ambitnego i wiążącego porozumienia światowego w sprawie zmian klimatycznych. Zbliżająca się konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Limie (Konferencja Stron – COP20) w grudniu 2014 r., stworzy podstawy dla wiążących umów, które muszą zostać osiągnięte w Paryżu w grudniu 2015 r. (COP21).

Przez cały rok w kalendarzu rzecznictwa klimatycznego są znaczące momenty, a ŚFL będzie reprezentowana we wszystkich z nich:

W tym krytycznym momencie patrzymy wstecz i przypominamy:

Piąty raport podsumowujący [Assessment Report – AR5] Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) znajduje się w końcowej fazie realizacji. W podsumowaniu stwierdzono, że rzeczywistość zmian klimatycznych jest „jednoznaczna” i że istnieje coraz większa pewność, że antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych odgrywają rolę wymierną i znaczącą.

Nauka wykrywa ludzkie wpływy w ociepleniu atmosfery i oceanu, w zmianach w globalnym obiegu wody, w redukcji śniegu i lodu, w globalnym średnim wzroście poziomu morza i zmianach w niektórych ekstremach klimatycznych. Dowody na wpływ człowieka są coraz większe od czwartego raportu podsumowującego IPCC (AR4) z 2007 r. W związku z tym niezwykle prawdopodobne jest, że wpływ człowieka był dominującą przyczyną naukowo obserwowanego ocieplenia od połowy XX w. (IPCC, 10.3–10.6, 10.9).

Wydaje się, że wiele aspektów zmian klimatycznych utrzyma się przez wieki, nawet jeśli doprowadzimy do powstrzymania wzrostu emisji CO2. Wskazuje to na potrzebę stworzenia długoterminowych, wielowiekowych zobowiązań w zakresie zmian klimatu wynikających z przeszłej, obecnej i przyszłej emisji CO2 (IPCC, s. 27).

Stanowisko ŚFL

W wyniku tych raportów ŚFL rozumie, że:

Jako ci, którzy żyją w nadziei zmartwychwstania na odnowienie i przywrócenie całego Bożego Stworzenia, wierzymy, że nie możemy stać bezczynnie i ignorować skutków zmian klimatycznych. Stworzenie wzdycha pod ciężarem ludzkiego działania i bezczynności (Rz 8,22). Nasza nadzieja na sprawiedliwość i pokój dla wszystkich i nasza ufność w Bogu są impulsem do tego stwierdzenia. Wierzymy, że podjęcie globalnych działań może teraz zmienić sytuację.

Wezwanie do zaangażowania się przywódców świata

1. ŚFL wzywa światowych przywódców politycznych i biznesowych do:

a) zaprojektowania i uzgodnienia elementów silnej globalnej reakcji na zmianę klimatu, która odzwierciedli mocne i coraz większe dowody naukowe i środowiskowe oraz przygotuje ambitną nową umowę klimatyczną, aby stawić czoła zmianie klimatycznej w nadchodzących dekadach;

b) zachęcania szefów państw i kluczowych decydentów, aby priorytetowo potraktowali ludzki wkład w zmiany klimatu i podjęli zdecydowane zobowiązania dotyczące głębszych cięć w zakresie zanieczyszczenia węglem;

c) sprawienia, by wkłady narodowe [w redukcję emisji] były znaczące, poprzez zapewnienie przedstawienia przekonujących celów w zakresie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie zapewniając środki finansowe, aby pomóc biedniejszym krajom również podjąć działania na rzecz klimatu;

d) przestrzegania zasad równego traktowania, które zapewni, że odpowiedź będzie zawierała postanowienia mające na celu pomoc najbardziej narażonym społecznościom w dostosowaniu się do skutków już odczuwanych zmian klimatycznych oraz będzie uwzględniała już poniesione straty i szkody.

Wezwanie do zaangażowania Kościołów członkowskich

2. ŚFL wzywa swoje Kościoły członkowskie do:

e) podjęcia natychmiastowych działań, aby zainicjować lub wzmocnić polityki i praktyki, które dążą do bycia zrównoważonymi i przyjaznymi dla środowiska, w celu osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla na poziomie organizacyjnym, społecznym i osobistym do roku 2050;

f) pomagania sobie i pobudzania się wzajemnie we wspólnocie poprzez dzielenie się swoimi dobrymi praktykami za pośrednictwem strony ŚFL na Facebooku „LWF for Climate Justice” [ŚFL dla sprawiedliwości klimatycznej; https://www.facebook.com/LWFforclimatejustice];

g) zaangażowania w promowanie sprawiedliwości klimatycznej wśród władz lokalnych i krajowych, w perspektywie COP20 w Limie w Peru i przez cały proces prowadzący do COP21 w Paryżu we Francji. Rzecznictwo to powinno się opierać na wezwaniu ŚFL i dokumentach dotyczących zasad reagowania w sprawie sprawiedliwości klimatycznej przygotowanych przez ACT Alliance;

h) promowania i współpracy z ekumenicznymi i międzyreligijnymi inicjatywami na rzecz sprawiedliwości klimatycznej w kontekście lokalnym, krajowym i regionalnym; i

i) zapisania się do kampanii #fastfortheclimate [poszczę dla klimatu] w pierwszym dniu każdego miesiąca do 1 grudnia 2015 r., czyli początku COP21 w Paryżu: „Pościmy solidarnie z biednymi i wrażliwymi, którzy są nadmiernie narażeni na ekstremalne zjawiska pogodowe. Pościmy, aby podkreślić pilność negocjacji w sprawie zmian klimatu. Pościmy w wielu różnych miejscach i wspólnotach wiary na całym świecie, zjednoczonych we wspólnej praktyce. Pościmy dla sprawiedliwości klimatycznej” (http://www.lutheranworld.org/fastfortheclimate).

Wspólne zobowiązanie do globalnego działania

Jako liderzy Światowej Federacji Luterańskiej – Wspólnoty Kościołów zobowiązujemy się do przyłączenia do globalnej wspólnoty chrześcijańskiej, a także do ludzi wszystkich wyznań i przekonań, w drodze do sprawiedliwości klimatycznej. To zadanie możemy zrealizować tylko wtedy, gdy połączymy się we wspólnej sprawie, przeżywając nasze wspólne przeznaczenie w tym kruchym, pięknym świecie, który wszyscy dzielimy.

 

Medan, Indonezja

 

(„Statement on Climate Justice”, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/Council2014-PublicStatement_ClimateJustice.pdf)

 

Wróć do: Ekologia w perspektywie luterańskiej