Strona główna Polskiej Rady EkumenicznejPRE
ekoKościół

Polska Rada Ekumeniczna

ekoKościół

EKOpedagogicznie

 

Polska Rada Ekumeniczna, we współpracy ze szkołami wyższymi, od wielu lat organizuje konferencje dla nauczycieli religii i osób ze środowiska akademickiego, zapraszając ich do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, przed jakimi stają Kościoły chrześcijańskie w Polsce. W tym roku Polska Rada Ekumeniczna wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie organizują Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną: „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”. Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli religii i metodyków nauczania religii, badaczy zajmujących się pedagogiką religii i kultury, pedagogów zainteresowanych szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także pozostałe osoby zaangażowane lub zamierzające zaangażować się w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej. Konferencja jest połączona z VIII Ekumenicznym Forum Katechetycznym i została objęta patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty.

Problematyka ekologiczna jest obecnie ważnym obszarem naukowej refleksji pedagogicznoreligijnej i ekumenicznej. Obejmuje ona namysł teoretyczny i praktyczny nad istotą, celami i sposobami realizacji postawy troski o dobro i ochronę Bożego stworzenia. Szczególną rolę w popularyzacji postaw proekologicznych odgrywa także edukacja religijna. Swoim przekazem dociera ona bowiem do szerokiej grupy odbiorców i prezentuje, co na ten temat mają do powiedzenia Kościoły i tradycje chrześcijańskie. Głównym celem konferencji jest wskazanie na istotną rolę formacji proekologicznej w ramach chrześcijańskiej edukacji religijnej i ekumenicznej, a także eksploracja obszarów, które mogłyby być w tym zakresie inspirujące dla szeroko pojętej pedagogiki religii i kultury. Konferencja jest również zaproszeniem do debaty nad tym, w jaki sposób, najbardziej skutecznie i odpowiedzialnie, z pasją i poczuciem troski o teraźniejszość i przyszłość ludzkości, promować wśród chrześcijan postawy ekologiczne. Organizatorzy mają nadzieję na otwarty dyskurs w zakresie poszukiwania nowych obszarów i form współpracy środowisk zaangażowanych oraz niezaangażowanych religijnie w dziele ochrony środowiska naturalnego.

 

Tematyka

Problematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących zagadnień:

1. Edukacja ekologiczna w perspektywie chrześcijańskiej;

2. Pedagogika religii i kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii;

3. Dobre praktyki w zakresie chrześcijańskiej edukacji proekologicznej;

4. Popularyzacja chrześcijańskiej kultury proekologicznej;

5. Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i placówkami edukacyjnymi.

 

Konferencja będzie obejmowała część panelową, pracę w sekcjach tematycznych i warsztaty metodyczne.

 

Program konferencji

 

Termin konferencji: 20 maja 2021 r.

Tryb konferencji: online na platformie komunikacyjnej ZOOM.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do 14 maja 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj

Wszelkie informacje na temat organizacji i programu konferencji będą na bieżąco udostępniane tutaj, a także na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/238738931307833

 

Rada Naukowa Konferencji

ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), abp prof. ChAT dr hab. Jakub Kostiuczuk (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie), ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), prof. ChAT dr hab. Agnieszka Piejka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

Przewodniczący: ks. dr Artur Aleksiejuk (ChAT)

Członkowie: prof. WSTS dr Elżbieta Bednarz (ChAT, WSTS), mgr Elżbieta Byrtek (ChAT, PRE), ks. mgr Michał Dmitruk (PRE), ks. dr Grzegorz Giemza (PRE), Weronika Kluza (PRE), dr Joanna Koleff-Pracka (ChAT), prof. ChAT dr hab. Agnieszka Piejka (ChAT).

 

Ks. dr Artur Aleksiejuk zaprasza na konferencję